020 7614 882 (ma-pe 8-16) asiakaspalvelu@hoivakehitys.fi

Tieto­suoja­seloste

1. Rekisterin pitäjä

Hoivakehitys Oy, Y-tunnus 3018942-2
Nikulanmäentie 90A, 76100 PIEKSÄMÄKI
Toimitusjohtaja Lemettinen Mika p. 020 761 4882, mika.lemettinen@u77316.www2.webdomain.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lemettinen Mika, tietosuojavastaava
Nikulanmäentie 90A, 76100 PIEKSÄMÄKI
020 761 4882, mika.lemettinen@u77316.www2.webdomain.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmä ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen suunnitelu, toteutus ja seuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, lähiomainen, edunvalvoja.
Asiakkaan hoidossa tarvittavat välttämättömät terveystiedot, esitiedot ja suunnitelmat.
Muut hoitoon kuuluvat välttämättömät tiedot esim, lääkärin ja sairaanhoitajan ym. työtehtävissään laatimat tiedot.
Asiakkaan palveluiden toteutumista koskevat tiedot, esim. lääkehoito ja ryhmät.
Asiakaspalaverit ja niissä tehdyt sopimukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, lähiomainen.
Hoitohenkilökunta; hoidon ja kuntoutuksen yhteydessä syntyneet tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, hoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Potilastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92 13§

muutos 653/2000); potilaan susotumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella, mikäli potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä. Tietoja luovutetaan potilaan tai edunvalvoja allekirjoittamalla, yksilöidyllä, kirjallisella luvalla.

Muut tilanteet; Jatkohoitotilanteessa tai terveydentilaa koskevissa tutkimustilanteissa (esim. lääkärin vastaanotto) potilaan suullisella, yksilöidyllä, potilasasiakirjoihin merkityllä luvalla, voidaan luovuttaa tietoja potilaan nimeämälle toiselle terveydenhuollon yksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Asiakaskansiot säilytetään lukitussa kaapissa ja valvotuissa tiloissa (kulunvalvonta ja vartiointipalvelu).

B) ATK:lla käsiteltävä aineisto
Asiakastietoja käsitellään sähköisesti tietokannassa, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.
Asiakastietojärjestelmä Hilkka-ohjelman ylläpidosta vastaa Fastroi.

Tietokoneilla oleviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla työntekijöillä, henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.